Regulamin Organizacyjny


Regulamin Organizacyjny 2016 r.

regulamin organizacyjny WIJHARS Bydgoszcz 2016.pdf (6395kB) pdf

Regulamin Organizacyjny 2008 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Bydgoszczy, zwanego w dalszej treści Wojewódzkim Inspektoratem, określa organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych oraz zakres i zasady kierowania
Pracą Inspektoratu.
2. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej 28.
3. Zasięg działania Wojewódzkiego Inspektoratu obejmuje województwo kujawsko–pomorskie.
§ 2.
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) „Inspekcja” – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych,
2) „Główny Inspektor” – Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych,
3) „Wojewoda” – Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
4) „Wojewódzki Inspektor” – Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych,
5) „Główny Inspektorat – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych,
6) „Wojewódzki Inspektorat” – Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Bydgoszczy,
7) kierownik – osobę odpowiedzialną za prawidłową organizację i realizację zadań wynikających z zakresu działania kierowanej przez nią komórki organizacyjnej,
8) zakres działania – zadania nałożone na określoną komórkę organizacyjną,
9) artykuły rolno–spożywcze – produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie
i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych
z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze,
10) żywność (środek spożywczy) – każdą substancję lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r.),
11) obrót – czynności w rozumieniu art. 3 pkt. 8 rozporządzenia (WE) Nr 78/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku, ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz usta-nawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L31 z 01.02.2002 r.),
12) jakość handlowa – cechy artykułu rolno–spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji
i oznakowania, nie objęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi,
13) artykuł rolno–spożywczy w opakowaniu jednostkowym – artykuł rolno–spożywczy przeznaczony do obrotu, umieszczony przed wprowadzeniem go do obrotu, w opakowaniu uniemożliwiającym zmianę zawartości bez otwierania lub zmiany opakowania, bez względu na to, czy opakowanie obejmuje cały artykuł rolno–spożywczy, czy jego część,
14) przepisy prawne – rozporządzenia UE, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia,
15) wewnętrzne akty normatywne - procedury, instrukcje oraz wytyczne.
§ 3.
1. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.),
2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 154, poz. 1279 z późn. zm.),
3) przepisów wykonawczych do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.),
5) obowiązującego Statutu Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wprowadzonego zarządzeniem Nr 319/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 1, poz. 1)
6) niniejszego regulaminu.

Rozdział II. Zadania Inspektoratu
§ 4.
1. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu należy:
1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno–spożywczych, a w szczególności:
a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych,
d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu

wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno–spożywczych,
e) kontrola artykułów rolno–spożywczych posiadających zarejestrowane chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne albo nazwy specyficznego charakteru,
2) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno–spożywczych,
3) kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt,
4) nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami UE odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt,
5) kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami Unii Europejskiej,
6) realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
7) nadzór nad pochodzeniem mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, podlegającym refundacjom wywozowym,
8) kontrola prawidłowości dokonanych transakcji finansowych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - kontrole „ex post”,
9) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa,
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym realizacja zadań delegowanych z ARR
i ARiMR na podstawie odrębnych umów i porozumień,
11) prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej
lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno–spożywczych,
12) prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami,
13) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności ustawach:
- o nawozach i nawożeniu,
- o rolnictwie ekologicznym,
- o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego,
- o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych,

- o organizacji niektórych rynków rolnych,
- o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
- o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
- o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw,
- o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych,
- wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych,
- o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych,
- płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej,
- o cenach,
- o towarach paczkowanych,
- o normalizacji.

Rozdział III. Organizacja wewnętrzna
§ 5.
1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki posługujące się przy znakowaniu korespondencji symbolami literowymi wymienionymi w nawiasach:
a) Wydział Kontroli (KO),
b) Wydział Nadzoru (NA), w tym Sekcja ds. kontroli ex-post (EX-POST),
c) Wydział Administracji (AD),
d) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (PJ).
2. Wojewódzki Inspektor może utworzyć w ramach wydziałów sekcje, określając cel ich powołania, nazwę, zakres obowiązków, liczbę etatów, podporządkowanie organizacyjne, może także tworzyć samodzielne stanowiska pracy.
3. Wojewódzki Inspektor może tworzyć oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu dla realizacji określonych zadań. Utworzenie oddziału wymaga zgody Głównego Inspektora.
4. Wyodrębniona część działalności Wojewódzkiego Inspektoratu może być prowadzona
w formie gospodarstwa pomocniczego w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
5. Wojewódzki Inspektor wyznacza Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością spośród pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu. Pełnomocnik powinien być przeszkolony
w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego.
6. Przy Wojewódzkim Inspektoracie działają rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców

prowadzonego przez Inspektorat.
7. Obsługę prawną Inspektoratu prowadzi Kancelaria Prawnicza.

Rozdział IV. Kierowanie i zarządzanie Inspektoratem
§ 6.
1. Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych.
2. Wojewódzki Inspektor jest organem właściwym w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji na terenie województwa kujawsko–pomorskiego.
3. Wojewódzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej dla Dyrektora Generalnego Urzędu, w tym wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie.
§ 7.
1. Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Głównego Inspektora.
2. Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Inspektora.
§ 8.
1. Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:
1) Głównym Inspektorem za prawidłowe wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji.
2) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności za:
a) organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,
b) wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu,
c) sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.
§ 9.
1. Wojewódzki Inspektor:
1) wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji określone w przepisach, w ramach zespolonej administracji wojewódzkiej, zgodnie z kierunkami działania Inspekcji ustalonymi przez Głównego Inspektora,

2) reprezentuje Wojewódzki Inspektorat wobec Głównego Inspektora, Wojewody, innych jednostek i organów kontroli państwowej, a także wobec osób fizycznych i prawnych w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
3) wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu,
4) ustala regulamin i strukturę organizacyjną i przedkłada do zatwierdzenia Wojewodzie,
5) zatwierdza plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzoruje ich wykonanie,
6) wydaje decyzje i postanowienia w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu,
7) wydaje akty prawa wewnętrznego: regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnętrzne,
8) zarządza kontrolę wewnętrzną w Wojewódzkim Inspektoracie i prowadzi nadzór nad jej przebiegiem,
9) podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych dotyczących: zatrudniania, wynagradzania, awansów, kar i rozwiązywania umów o pracę,
10) sprawuje nadzór nad zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej, ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych,
11) udostępnia dane dotyczące wyników kontroli oraz inne informacje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.
§ 10.
1. Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Administracji,
2) Wydział Kontroli,
3) Wydział Nadzoru,
4) Sekcja ds. Kontroli Ex-Post,
5) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.
§ 11.
1. Wojewódzki Inspektor może udzielać upoważnień pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu spełniającym wymogi ustawowe do:
1) podejmowania określonych czynności w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
2) reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi i Sądami,
3) przeprowadzania kontroli w sprawach należących do zakresu działania.§ 12.
1. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora:
1) realizuje zadania w zakresie wyznaczonym przez Wojewódzkiego Inspektora i jest odpowie-dzialny za merytoryczną stronę podjętych decyzji, działań oraz wykonywanych zadań,
2) pełni obowiązki służbowe Wojewódzkiego Inspektora w razie jego nieobecności z wyłącze-niem prawa do ustanawiania bądź zmiany wewnętrznych aktów prawnych, podejmowania decyzji kadrowych oraz finansowych,
3) nadzoruje pracę Wydziału Nadzoru i Sekcji ds. Kontroli Ex-post.
§ 13.
1. Wydziałem Administracji kieruje Główny Księgowy.
2. Zakres zadań i obowiązków Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.
§ 14.
1. Wydziałem Kontroli oraz Wydziałem Nadzoru kierują kierownicy.
2. Sekcja ds. Kontroli Ex-post wchodzi w skład Wydziału Nadzoru i podlega bezpośrednio kierownikowi Wydziału Nadzoru.
3. Zakres zadań i obowiązków kierowników wynika z zakresu działania kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.
4. Do zadań i obowiązków kierowników Wydziału Kontroli i Nadzoru oraz Głównego Księgowego należy:
1) planowanie, właściwa organizacja i sprawne funkcjonowanie komórki,
2) przydzielanie zadań podległym pracownikom,
3) sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań i rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw,
4) informowanie Wojewódzkiego Inspektora o problemach związanych z realizacją zadań
i funkcjonowaniem podległej komórki,
5) sprawowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanej komórce organizacyjnej,
6) przygotowanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcy,
7) nadzór nad przestrzeganiem procedur, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością,
8) sporządzanie zgodnie z zasadami techniki prawotwórczej projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora w zakresie prac komórek organizacyjnych,
9) sporządzanie projektów programów kontroli planowych i doraźnych Wojewódzkiego Inspektoratu,

10) składanie miesięcznych zapotrzebowań na materiały lub usługi niezbędne do realizacji planowych zadań komórek organizacyjnych,
11) podpisywanie korespondencji wynikającej z załatwianych spraw – w zakresie udzielonych upoważnień,
12) sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym delegacji pracowniczych,
13) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonych spraw, ochrony informacji niejawnych oraz bhp i ppoż.,
14) przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,
15) koordynację urlopów podległych pracowników,
16) występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w zakresie:
a) awansowania, wyróżniania i karania pracownika,
b) zmiany warunków pracy i płacy,
c) obsadzania wolnych stanowisk pracy.
5. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.
6. Kierownik komórki organizacyjnej współdziała z kierownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających kompleksowego załatwienia.

Rozdział IV. Uprawnienia i obowiązki pracowników
§ 15.
1. Pracownik podlega bezpośrednio kierownikowi komórki organizacyjnej, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.
2. Zakres czynności pracowników wynika z zadań przydzielonych poszczególnym stanowiskom pracy przez kierownika komórki organizacyjnej i zatwierdzanym przez Wojewódzkiego Inspektora.
3. Pracownicy zobowiązani są do prawidłowej realizacji przydzielonych im zadań i poleceń służbowych, w tym:
1) gromadzenia wyczerpujących danych w zakresie rozpatrywanych spraw służbowych,
2) przedkładania propozycji załatwienia przydzielonej im sprawy,
3) terminowego opracowania projektów dokumentów.
4. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych procedur oraz utrzymania i doskona-lenia systemu zarządzania jakością.

5. Do uprawnień i obowiązków pracowników należy:
1) znajomość przepisów prawa, szczególnie w zakresie wykonywanych zadań służbowych Inspekcji,
2) terminowe wykonywanie powierzonych prac zgodnie z obowiązującym prawem oraz etyką
urzędniczą,
3) właściwe i godne reprezentowanie Inspekcji,
4) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrona danych osobowych,
5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu i Urzędu Wojewódzkiego w zakresie spraw służbowych,
6) zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji zadań, poprawy organizacji pracy i bhp,
7) zgłaszanie kierownikom komórek organizacyjnych zapotrzebowania na materiały lub usługi niezbędne do realizacji bieżących zadań,
8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie swoich umiejętności,
9) przestrzeganie dyscypliny pracy i dbałość o dobrą atmosferę w pracy,
10) właściwy stosunek do interesantów, podwładnych, współpracowników i przełożonych,
11) przestrzeganie drogi służbowej, obowiązujących regulaminów, instrukcji kancelaryjnej
i archiwalnej,
12) dbałość o porządek i estetykę miejsca pracy.
6. Obowiązki i prawa pracowników regulują odrębne przepisy, a w szczególności ustawa o służbie cywilnej i Kodeks Pracy.

Rozdział VI. Zakresy działania komórek organizacyjnych
§ 16.
1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:
1) opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji,
2) opracowywanie projektów programów kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu,
3) dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych, pobieranie próbek, wydawanie w imieniu organu Świadectw jakości handlowej,
4) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych artykułów rolno–spożywczych, w zakresie: produkcji, obrotu oraz warunków składowania i transportu,
5) przeprowadzanie kontroli artykułów rolno–spożywczych wywożonych za granicę oraz przywożonych z zagranicy,

6) kontrola jakości nawozów mineralnych wprowadzanych do obrotu oraz zgodności ze znakiem WE,
7) prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie rolnictwa ekologicznego,
8) kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami UE, na rynku wewnętrznym
oraz wywożonych za granicę, w tym wydawanie świadectw zgodności, protokółów niezgodności oraz protokółów przeznaczenia do celów przetwórczych,
9) weryfikację informacji umieszczonych na dokumentach towarzyszących partii wina i moszczu winogronowego (VI 1) zgodnie z przepisami UE,
10) prowadzenie kontroli artykułów rolno–spożywczych na zgodność z oznaczeniem obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
11) kontrola domów składowych, w tym ilości i jakości towarów złożonych na skład,
12) prowadzenie kontroli w zakresie nadmiernych zapasów produktów rolnych i produktów cukrowych,
13) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie spełnienia warunków techniczno–organizacyjnych magazynów do składowania ziarna zbóż, nasion rzepaku, cukru w celu wydania Świadectwa atestacji,
14) kontrola warunków techniczno–technologicznych do produkcji win lub napojów winiarskich, w celu wydania opinii,
15) wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań delegowanych
z agencji płatniczych (ARR i ARiMR) w ramach wspólnej polityki rolnej,
16) nadzór prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych oraz półtusz wołowych w systemie EUROP,
17) wydawanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniającego do otrzymania refundacji wywozowych,
18) opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych
i zestawień z zakresu pracy komórki organizacyjnej,
19) prowadzenie rejestrów w zakresie prac wydziału,
20) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
21) prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami wpływającymi do Wojewódzkiego Inspektora,
22) wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora w zakresie kompetencji Inspektoratu.


§ 17. 1. Do zakresu działania Wydziału Nadzoru należy:
1) prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy
o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych,
2) przyjmowanie zgłoszeń działalności w rolnictwie ekologicznym oraz sporządzanie okresowych raportów zgłoszeń,
3) prowadzenie rejestru i nadzór nad rzeczoznawcami,
4) sporządzanie doraźnych oraz okresowych sprawozdań i informacji z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
5) przygotowywanie materiałów pomocniczych w zakresie szkoleń organizowanych przez Inspektorat oraz zaświadczeń dla uczestników szkoleń,
6) opracowywanie materiałów informacyjno – analitycznych dotyczących rynków rolnych,
7) przyjmowania i przygotowywanie informacji do powiadamiania podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno–spożywczych,
8) nadzór i obsługa systemów informatycznych, obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej,
9) przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
10) nadzór nad zbiorem aktów prawnych,
11) prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego w zakresie przepisów prawnych dotyczących urzędowej kontroli żywności,
§ 18.
1. Do zakresu działań Sekcji ds. Kontroli Ex-Post należy:
1) kontrola płatności objętych systemem finansowania z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
2) sporządzanie list kontrolnych,
3) występowanie z wnioskiem do Głównego Inspektoratu o kontrole krzyżowe,
4) sporządzanie raportu bieżącego w przypadku wykrycia nieprawidłowości,
5) sporządzanie protokółu z kontroli,
6) współpraca z organami kontroli – Głównym i Wojewódzkimi Inspektoratami IJHARS,
7) zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów kontrolnych,
8) wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora z wyłączeniem czynności kontrolnych w podmiotach korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej przed dokonaniem płatności na ich rzecz,

9) opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy komórki organizacyjnej.
§ 19.
1. Do zakresu działań Wydziału Administracji należy:
1) prowadzenie gospodarki finansowej,
2) opracowywanie projektów dochodów i wydatków budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym wydatków inwestycyjnych,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo–gospodarczej,
4) prowadzenie spraw rachunkowo–kasowych, operacji bankowych i księgowości,
5) prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników,
6) rozliczanie delegacji służbowych pracowników,
7) prowadzenie spraw związanych z transportem,
8) gospodarowanie finansowymi środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu,
9) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo–technicznym,
10) przygotowanie techniczne narad i szkoleń,
11) prowadzenie spraw osobowych, socjalno–bytowych i bhp pracowników,
12) prowadzenie kancelarii ogólnej, sekretariatu oraz zagadnień obrony cywilnej,
13) przygotowywanie projektów zarządzeń, umów i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu do przedłożenia Wojewódzkiemu Inspektorowi,
14) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy,
15) prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników,
16) prowadzenie archiwum zakładowego,
17) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu.
§ 20.
1. Kancelaria Prawnicza:
- opiniuje dokumenty związane z prowadzonymi przez Wojewódzkiego Inspektora postępowaniami administracyjnymi,
- opiniuje projekty wewnętrznych dokumentów Inspekcji,
- może reprezentować Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami.

Rozdział VI. Ogólny tryb załatwiania spraw
§ 21.
1. Uprawnienia do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają Wojewódzki Inspektor oraz jego Zastępca w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora. Zakresy uprawnień Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy sprecyzowano w osobnych dokumentach.
2. Pisma podpisywane przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę powinny być parafowane na kopiach przez referentów sprawy, kierowników komórek organizacyjnych,
a w zakresie księgowości, przez Głównego Księgowego.
3. Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi pismami.
4. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu podpisują jako dysponenci: Wojewódzki Inspektor oraz Główny Księgowy.
5. Z tytułu podpisywanej korespondencji Wojewódzki Inspektor odpowiada za zgodność ze stanem prawnym oraz merytoryczne i terminowe załatwienie spraw.
6. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu należy do Wydziału Nadzoru.
7. W razie ustnego lub telefonicznego zgłoszenia skarg i wniosków, przyjmujący sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku. Protokół przyjęcia skargi lub wniosku podpisuje przyjmujący.
8. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wojewódzkiego Inspektora
i jego Zastępcę odbywa się w godzinach urzędowania Inspektoratu od godz. 7.30 do 15.30 oraz dodatkowo w poniedziałki od godz. 16 00 do 18 00.
9. Posłowie, senatorowie, radni oraz kierownicy służb, inspekcji i straży wojewódzkich w sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością.
§ 22.
1. Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Wojewódzki Inspektor.
W szczególnych przypadkach może on imiennie upoważnić inne osoby.Rozdział VII. Postanowienia końcowe
§ 22.
1. W trybie zarządzenia wewnętrznego Wojewódzkiego Inspektora regulowane są:
1) regulamin pracy,
2) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
3) instrukcja w sprawie sporządzania i obiegu dokumentów.
2.W odrębnym trybie regulowane są:
1) instrukcja kancelaryjna,
2) instrukcja archiwalna,
3) zakładowy plan kont,
4) system zarządzania jakością.
§ 23.
1. Zmiana treści regulaminu organizacyjnego wymaga trybu właściwego dla jego ustalania.
§ 24.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzającego niniejszy regulamin.Bydgoszcz, dnia 30 maja 2008 rokumetryczka


Wytworzył: Jerzy Dąbrowski (10 stycznia 2007)
Opublikował: (10 stycznia 2007, 16:01:27)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski Kierownik Wydziału Nadzoru (12 maja 2017, 11:20:27)
Zmieniono: Dodano regulamin 2016 rok

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12070