Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy odbywa się codziennie w obowiązujących godzinach pracy, tj. od 7:30 - 15:30, a raz w tygodniu – w każdy poniedziałek, również po godzinach pracy, tj. 16:00 – 18:00.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, w którym zamieszcza następujące dane:
- datę przyjęcia skargi lub wniosku,
- imię, nazwisko i adres klienta zgłaszającego (lub nazwę),
- zwięzły opis treści sprawy,
- podpis wnoszącego skargę lub wniosek oraz podpis przyjmującego zgłoszenie.
Na żądanie wnoszącego, przyjmujący skargi i wnioski, potwierdza złożenie skargi lub wniosku.
 
Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w ramach swojej właściwości rozpatruje oraz załatwia skargi lub wnioski wnikliwie, rzetelnie i bez zbędnej zwłoki.
 
Nadzór nad całokształtem spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawuje Wojewódzki Inspektor.

metryczka


Wytworzył: Jerzy Dąbrowski (11 stycznia 2007)
Opublikował: (11 stycznia 2007, 09:50:46)

Ostatnia zmiana: Justyna Konczewska (13 marca 2007, 10:16:34)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8522