ocena jakości handlowej

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na pisemny wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy.
 
Ocena jakości handlowej polega na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Przez zapis "deklarowane przez producenta" rozumie się informacje deklarowane na opakowaniu, cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach przedstawionych przez przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym jakości handlowej.
Artykuły rolno – spożywcze przeznaczone do wywozu poza polski obszar celny mogą nie spełniać wymagań jakości handlowej określonych w ustawie, o ile spełniają wymagania kraju importera.
 
Przedsiębiorca przedkładający wniosek o ocenę jakości handlowej powinien:
- przedstawić towar do oceny jakości handlowej w ilości zgodnej z wnioskiem, w miejscu umożliwiającym jej przeprowadzenie, w szczególności: zabezpieczając możliwości techniczne, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy inspektora,
- wykonać czynności przygotowawcze niezbędne do dokonania oceny jakości handlowej,
- przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość towaru,
- udzielić pomocy niezbędnej do dokonania oceny jakości handlowej,
- przed wydaniem świadectwa jakości wnieść stosowne opłaty zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rynków rolnych.
 
W celu dokonania oceny mogą być przeprowadzone badania laboratoryjne. Przeprowadzane są one w laboratoriach Inspekcji albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne mogą być przeprowadzane na zlecenie właściwego organu Inspekcji przez inne wyspecjalizowane w danym zakresie laboratoria.
 
Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor lub upoważniony pracownik wydaje świadectwo jakości handlowej. Wzór świadectwa określa rozporządzenie MRiRW z dnia 18.12.2002 r. (Dz. U. Nr 230. poz. 1932).
 
Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wydanie świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie stawek za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.
W przypadku artykułów rolno-spożywczych przewożonych jednym środkiem transportu, w jednej ładowni lub w jednym kontenerze opłatę pobiera się za jedno świadectwo jakości handlowej oraz za jedną ocenę (Dz.U. z 2003 r. Nr 223, poz.2220).
Do nie wniesionych w terminie opłat maja zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wnioski o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych należy składać na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt:
Waldemar Sieńko
Wydział Kontroli
tel./fax 052-322-48-11 w.20

Wnioski i zgłoszenia do pobrania w zakładce "wzory dokumentów"


metryczka


Wytworzył: Justyna Konczewska (18 lipca 2007)
Opublikował: Justyna Konczewska (18 lipca 2007, 11:16:45)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski (30 lipca 2014, 14:31:06)
Zmieniono: usunięto zbędny zapis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10678