INFORMACJA O EGZAMINACH DLA RZECZOZNAWCÓW

Zgłoszenia kandydata na rzeczoznawcę

Zgloszenie kandydtata na egzamin na rzeczoznawce WIJHARS Bydgoszcz.doc (32kB) word

Wykaz specjalizacji.pdf (118kB) pdf
Informacji udziela Jerzy Dąbrowski tel. 602297947 jw.dabrowski@ijhars.gov.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w WIJHARS w Bydgoszczy
- Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w WIJHARS w Bydgoszczy jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz tel. 523228710
- Inspektorem ochrony danych w WIJHARS w Bydgoszczy jest Jerzy Dąbrowski jw.dabrowski@ijhars.gov.pl kom. 602297947.
Szczegółowe informacje  o zasadach przetwarzania danych osobowych są umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WIJHARS Bydgoszcz w zakładce „DANE OSOBOWE” link: http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/?cid=139.

Uzyskanie wpisu do rejestru rzeczoznawców
Po nabyciu uprawnien wpis do rejestru rzeczoznawców  może nastąpić po uprzednim złożeniu wniosku (wzór formularza F-10/BOL-4-IR-01  "Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców" ) oraz dokonaniu opłaty skarbowej przez zainteresowanego tj. osobę, która uzyskała wynik pozytywny z egzaminu kwalifikacyjnego.


W przypadku rzeczoznawców starających się o wpis do rejestru Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS należy  dokonać wpłaty skarbowej w wysokości 10 zł od osoby na konto Urzędu Miasta w Bydgoszczy ul. Jezuicka 6-14,  85-122 Bydgoszcz Wydział
Podatków i Opłat Lokalnych. Nr rachunek bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000. Jeżeli rzeczoznawca ubiega się o kolejny wpis należy we wniosku dodatkowo podać jego dotychczasowy numer.Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawcow WIJHARS Bydgoszcz .doc (39kB) word
Dz.U.2015.678
2015.11.30 zm.Dz.U.2015.1505
 art. 11 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity) Dz.U.2015.678
 
Art. 35. 1.  Pracownicy Inspekcji mogą pobierać próbki lub ustalać klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców.
2.  Oprócz pracowników Inspekcji:
1)     próbki artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju mogą pobierać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,
2)     klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych mogą ustalać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,
3)     klasy jakości świeżych owoców i warzyw mogą ustalać również osoby, które odbyły szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw:
a)  przeprowadzone przez wojewódzkiego inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora lub
b)  o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 157 z 15.6.2011) w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego państwa,
4)     pobierać próbki lub ustalać klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych mogą również osoby, wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna
– wpisane do rejestru rzeczoznawców, zwane dalej "rzeczoznawcami.
2a.  Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest zdawany co 3 lata.
2b.  Upoważnienie do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, może być wydane, jeżeli podmiot ubiegający się o to upoważnienie zapewnia:
1)     odpowiednie warunki kadrowe do prowadzenia szkoleń w tym zakresie, w szczególności posiadanie przez osoby prowadzące szkolenia odpowiednich kwalifikacji: ukończenia studiów wyższych oraz posiadania wiedzy teoretycznej i co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego z zakresu zagadnień objętych przedmiotem szkolenia;
2)     przeprowadzenie szkoleń zgodnie z programem szkolenia odpowiadającym warunkom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 38.
2c.  O wydaniu upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rozstrzyga Główny Inspektor, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o to upoważnienie.
2d.  Wniosek o wydanie upoważnienia do prowadzenia szkoleń, poza elementami podania określonymi w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), zawiera:
1)     program szkolenia;
2)     imiona i nazwiska osób mających prowadzić szkolenia oraz wskazanie posiadanych przez nie kwalifikacji do prowadzenia takich szkoleń.
2e.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby mające prowadzić szkolenia kwalifikacji do ich prowadzenia.
2f.  Główny Inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli upoważniony podmiot nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2b pkt 1 lub 2.
3. Rejestr rzeczoznawców prowadzi, według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy albo - w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewódzki inspektor właściwy dla województwa mazowieckiego.
4. Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców wydaje wojewódzki inspektor prowadzący rejestr rzeczoznawców.
5. Osobie wpisanej do rejestru rzeczoznawców wojewódzki inspektor wydaje zaświadczenie o wpisie oraz imienną pieczęć.
Art. 35a.  1. Udział w egzaminach, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz w szkoleniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a, podlega opłacie, która wynosi w przypadku:
1)     egzaminów - 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu;
2)     szkolenia - 1% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok przeprowadzenia szkolenia - za godzinę szkolenia.
2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek:
1)     Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w przypadku egzaminów, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2;
2)     wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - w przypadku szkolenia, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a.
3. W przypadku gdy szkolenie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a, przeprowadza podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora, opłaty za udział w szkoleniu, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód tego podmiotu.
Art. 35b.  Za przeprowadzenie egzaminów, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2:
1)     przewodniczący komisji kwalifikacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu,
2)     członkowie komisji kwalifikacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 0,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu
– od jednej osoby egzaminowanej.
Art. 36. 1. Rzeczoznawcy z przeprowadzonych czynności sporządzają protokół.
1a. W zakresie ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych dopuszcza się sporządzanie protokołów w postaci wydruku komputerowego.
2. Protokół należy przedstawić kierownikowi jednostki, w której wykonywane są czynności.
3. Kierownik jednostki ma prawo wnosić do protokołu swoje uwagi. O braku uwag należy uczynić wzmiankę w protokole.
4. Protokół sporządza się co najmniej w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się osobie, o której mowa w ust. 2.
5. Protokół przechowuje się co najmniej rok od daty jego sporządzenia, z wyłączeniem protokołu z nadawania klasy tuszom wieprzowym, który przechowuje się przez 4 tygodnie od daty jego sporządzenia.
Art. 37.  1. Skreślenie z rejestru rzeczoznawców następuje w przypadku:
1)     upływu 3 lat od dnia zdania egzaminu, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2, chyba że przed upływem tego okresu rzeczoznawca ponownie zda taki egzamin;
2)     nieprzestrzegania przepisów dotyczących wykonywanych czynności;
3)     wykazania oczywistej nieudolności lub niedbałości przy wykonywaniu obowiązków;
4)     nieuzasadnionej odmowy przeprowadzenia klasyfikacji artykułu rolno-spożywczego;
5)     nierzetelnego i stronniczego wykonywania obowiązków;
6)     skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
7)     rezygnacji złożonej przez rzeczoznawcę;
8)     śmierci.
2. Skreślenie z rejestru rzeczoznawców w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 8, następuje z mocy prawa, bez wydania decyzji.
Art. 38.  Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:
1)     sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 2 oraz art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej,
2)     szczegółowy tryb ubiegania się o udzielenie upoważnienia oraz szczegółowe wymagania do uzyskania przez podmiot upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 lit. a,
3)     wzory zaświadczeń o wpisie do rejestru rzeczoznawców, pieczęci imiennej wydawanej rzeczoznawcom i protokołów z przeprowadzonych przez rzeczoznawcę czynności
– mając na względzie zapewnienie rzetelnej i obiektywnej kontroli artykułów rolno-spożywczych.
Nabywanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności.
Dz.U.2016.398 z dnia 2016.03.25
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2016 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678, 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 50).
 metryczka


Wytworzył: Jerzy Dąbrowski (8 lipca 2016)
Opublikował: Jerzy Dąbrowski (8 lipca 2016, 10:19:59)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski Kierownik Wydziału Nadzoru (29 sierpnia 2018, 09:55:00)
Zmieniono: zmiana druku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3970