Podstawa prawna

Komunikat Głównego Inspektora JHARS do rolników ekologicznych, którzy byli objęci kontrolą przez Bioekspert Sp. z o. o.
Informacja dla rolników ekologicznych.pdf (74kB) pdf
Podstawowy dokument prawodawstwa krajowego
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975)

Inne krajowe akty dotyczące rolnictwa ekologicznego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej (Dz.U. z 2005 r. Nr 34, poz. 312)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej  (Dz.U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1768)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2004 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2336)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2008 nr 183 poz. 1140)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej nawozy i środki poprawiające właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych nawozów i środków (Dz.U. z 2004 r. Nr 164, poz. 1720)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków (Dz.U. z 2004 r. Nr 164,  poz. 1719)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. 2007, Nr 67, poz. 446)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. 2008, Nr 102, poz. 654)Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, ze zm.)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r.  w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 137, poz. 861)Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225, ze zm.)Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2008, Nr 34, poz. 200, ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2006, Nr 75, poz. 521). Podstawowe dokumenty prawodawstwa Unii Europejskiej
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91  (Dz.Urz.UE.L 2007 Nr 189, poz. 1, ze zm.)Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.)Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 334, poz. 25) Teksty aktów prawnych w języku polskim dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(link do http://www.minrol.gov.pl DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1155&LangId=0),
Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html i EUR-Lex - dostępu do aktów prawnych Unii Europejskiej http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm.
 
Dokumenty do pobrania są dostępne na stronie http://www.ijhar-s.gov.pl w zakładce ”Rolnictwo ekologiczne”.

metryczka


Wytworzył: Jerzy Dąbrowski (21 sierpnia 2009)
Opublikował: (21 sierpnia 2009, 10:05:08)

Ostatnia zmiana: Jerzy Dąbrowski (4 września 2013, 14:04:00)
Zmieniono: Dodano plik do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7829