Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożwczych w Bydgoszczy


ul. Hermańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. 

 1. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Bydgoszczy, zwanego w dalszej treści Wojewódzkim Inspektoratem, określa organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych oraz zakres i zasady kierowania pracą Inspektoratu.
 2. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej 28.
 3. Zasięg działania Wojewódzkiego Inspektoratu obejmuje województwo kujawsko–pomorskie.

§ 2. 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

 1. „Inspekcja” – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych,
 2. „Główny Inspektor” – Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych,
 3. „Wojewoda” – Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
 4. „Wojewódzki Inspektor” – Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, 
 5. „Główny Inspektorat – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych,
 6. „Wojewódzki Inspektorat” – Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Bydgoszczy,
 7. kierownik – osobę odpowiedzialną za prawidłową organizację i realizację zadań wynikających z zakresu działania kierowanej przez nią komórki organizacyjnej,
 8. zakres działania – zadania nałożone na określoną komórkę organizacyjną,
 9. artykuły rolno–spożywcze – produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze,
 10. żywność (środek spożywczy) – każdą substancję lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r.),
 11. obrót – czynności w rozumieniu art. 3 pkt. 8 rozporządzenia (WE) Nr  178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku, ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz usta-nawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L31 z 28.01.2002 r.),
 12. jakość handlowa – cechy artykułu rolno–spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi,
 13. opakowany środek spożywczy – określoną ilość środka spożywczego przeznaczoną w takiej postaci dla  konsumenta finalnego lub do zakładu żywienia zbiorowego, umieszczoną w opakowaniu, przed oferowaniem konsumentowi lub do zakładu żywienia zbiorowego, w taki sposób, że zmiana zawartości jest niemożliwa bez otwarcia lub zmiany tego opakowania, bez względu na to, czy opakowanie obejmuje cały środek spożywczy lub jego część,
 14. przepisy prawne – rozporządzenia UE, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia,
 15. wewnętrzne akty normatywne - procedury, instrukcje oraz wytyczne

.§ 3. 
Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie: 

 1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 678 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 154, poz. 1279 z późn. zm.),
 3. przepisów wykonawczych do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 5. obowiązującego Statutu Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, wprowadzonego zarządzeniem Nr 98/2009 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 1 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 60, poz. 1219) zmienionego zarządzeniem Nr 116/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2488),
 6. obowiązującego Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy, nadany zarządzeniem Nr 159/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. 
 7. niniejszego regulaminu.

Rozdział II. Zadania Inspektoratu

§ 4. 
Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu w szczególności należy: 

 1. nadzór nad jakością handlową artykułów rolno–spożywczych, a w szczególności:
  1. kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
  2. kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
  3. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych,
  4. powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno–spożywczych, 
  5. kontrola artykułów rolno–spożywczych posiadających zarejestrowane chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne albo nazwy specyficznego charakteru, 
 2. kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno–spożywczych, 
 3. kontrola jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt,
 4. nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami UE odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt,
 5. kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami Unii Europejskiej,
 6. realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
 7. nadzór nad pochodzeniem mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, podlegającym refundacjom wywozowym,
 8. kontrola prawidłowości dokonanych transakcji finansowych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - kontrole „ex post”,
 9. współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celnymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa,
 10. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
 11. prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej
  lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych,
 12. prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami,
 13. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności ustawach:
  • o nawozach i nawożeniu,
  • o rolnictwie ekologicznym,
  • o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
  • o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
  • o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych,
  • o organizacji niektórych rynków rolnych,
  • o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
  • wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych,
  • o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych,
  • o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych,
  • o towarach paczkowanych,
  • o normalizacji. 

Rozdział III. Organizacja wewnętrzna

§ 5. 

 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki posługujące się przy znakowaniu korespondencji symbolami literowymi wymienionymi w nawiasach:
  1. Wydział Kontroli (KO),
  2. Wydział Nadzoru (NA), w tym Sekcja ds. kontroli ex-post (EX-POST),
  3. Wydział Administracji (AD),
  4. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (PJ).
 2. Wojewódzki Inspektor może utworzyć w ramach wydziałów sekcje, określając cel ich powołania, nazwę, zakres obowiązków, liczbę etatów, podporządkowanie organizacyjne, może także tworzyć samodzielne stanowiska pracy.
 3. Wojewódzki Inspektor może tworzyć oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu dla realizacji określonych zadań. Utworzenie oddziału wymaga zgody Głównego Inspektora.
 4. Wojewódzki Inspektor wyznacza Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością spośród pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu. Pełnomocnik powinien być przeszkolony w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego.
 5. Przy Wojewódzkim Inspektoracie działają rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców prowadzonego przez Inspektorat.
 6. Obsługę prawną Inspektoratu prowadzi Kancelaria Prawnicza.


Rozdział IV. Kierowanie i zarządzanie Inspektoratem 

§ 6. 

 1. Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych.
 2. Wojewódzki Inspektor jest organem właściwym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji na terenie województwa kujawsko–pomorskiego.
 3. Wojewódzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.) dla Dyrektora Generalnego Urzędu, w tym wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie.

§ 7.

 1. Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda za zgodą Głównego Inspektora.
 2. Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Wojewódzkiego Inspektora.

§ 8. 
Wojewódzki Inspektor odpowiada przed: 

 1. Głównym Inspektorem za prawidłowe wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji.
 2. Wojewodą Kujawsko-Pomorskim za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności za: 
  1. organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,
  2. wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu,

sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 9. 
Wojewódzki Inspektor: 

 1. wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji określone w przepisach, w ramach zespolonej administracji wojewódzkiej, zgodnie z kierunkami działania Inspekcji ustalonymi przez Głównego Inspektora,
 2. reprezentuje Wojewódzki Inspektorat wobec Głównego Inspektora, Wojewody, innych jednostek i organów kontroli państwowej, a także wobec osób fizycznych i prawnych 
  w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
 3. wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu,
 4. ustala regulamin i strukturę organizacyjną oraz statut Inspekcji i przedkłada do zatwierdzenia Wojewodzie,
 5. zatwierdza plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzoruje ich wykonanie,
 6. wydaje decyzje i postanowienia w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu,
 7. wydaje akty prawa wewnętrznego: regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnętrzne,
 8. zarządza kontrolę wewnętrzną w Wojewódzkim Inspektoracie i prowadzi nadzór nad jej przebiegiem,
 9. podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych dotyczących: zatrudniania, wynagradzania, awansów, kar i rozwiązywania umów o pracę,
 10. sprawuje nadzór nad ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 11. udostępnia dane dotyczące wyników kontroli oraz inne informacje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.

§ 10. 
Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: 

 1. Wydział Administracji,
 2. Wydział Kontroli,
 3. Wydział Nadzoru,
 4. Sekcja ds. Kontroli Ex-Post,
 5. Samodzielne stanowisko Głównego Specjalisty,
 6. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 11. 
Wojewódzki Inspektor może udzielać upoważnień pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu spełniającym wymogi ustawowe do: 

 1. podejmowania określonych czynności w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,
 2. reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi  i Sądami,
 3. przeprowadzania kontroli w sprawach należących do zakresu działania.

§ 12. 
Zastępca Wojewódzkiego Inspektora: 

 1. realizuje zadania w zakresie wyznaczonym przez Wojewódzkiego Inspektora i jest odpowie-dzialny za merytoryczną stronę podjętych decyzji, działań oraz wykonywanych zadań,
 2. pełni obowiązki służbowe Wojewódzkiego Inspektora w razie jego nieobecności z wyłącze-niem prawa do ustanawiania bądź zmiany wewnętrznych aktów prawnych, podejmowania decyzji kadrowych oraz finansowych,

§ 13. 

 1. Wydziałem Administracji kieruje Główny Księgowy.
 2. Zakres zadań i obowiązków Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

§ 14. 

 1. Wydziałem Kontroli oraz Wydziałem Nadzoru kierują kierownicy.
 2. Sekcja ds. Kontroli Ex-post wchodzi w skład Wydziału Nadzoru i podlega bezpośrednio kierownikowi Wydziału Nadzoru.
 3. Zakres zadań i obowiązków kierowników wynika z zakresu działania kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.
 4. Do zadań i obowiązków kierowników Wydziału Kontroli i Nadzoru oraz Głównego Księgowego należy:
  1. planowanie, właściwa organizacja i sprawne funkcjonowanie komórki,
  2. przydzielanie zadań podległym pracownikom, 
  3. sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań i rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw, 
  4. informowanie Wojewódzkiego Inspektora o problemach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległej komórki, 
  5. sprawowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanej komórce organizacyjnej,
  6. przygotowanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcy,
  7. nadzór nad przestrzeganiem procedur, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością, 
  8. sporządzanie zgodnie z zasadami techniki prawotwórczej projektów zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora w zakresie prac komórek organizacyjnych, 
  9. sporządzanie projektów programów kontroli planowych i doraźnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
  10. składanie miesięcznych zapotrzebowań na materiały lub usługi niezbędne do realizacji planowych zadań komórek organizacyjnych, 
  11. podpisywanie korespondencji wynikającej z załatwianych spraw – w zakresie udzielonych upoważnień, 
  12. sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym delegacji pracowniczych, 
  13. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonych spraw, ochrony informacji niejawnych  oraz bhp i ppoż., 
  14. przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych określonych  w przepisach o ochronie danych osobowych, 
  15. koordynację urlopów podległych pracowników, 
  16. występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w zakresie: 
   1. awansowania, wyróżniania i karania pracownika,
   2. zmiany warunków pracy i płacy,
   3. obsadzania wolnych stanowisk pracy. 
 5. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go wyznaczony
  w uzgodnieniu, z Wojewódzkim Inspektorem, pracownik.
 6. Kierownik komórki organizacyjnej współdziała z kierownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających kompleksowego załatwienia.

   

Rozdział V. Uprawnienia i obowiązki pracowników

§ 15. 

 1. Pracownik podlega bezpośrednio kierownikowi komórki organizacyjnej, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.
 2. Zakres czynności pracowników wynika z opisu stanowiska pracy oraz zadań przydzielonych poszczególnym pracownikom przez kierownika komórki organizacyjnej i zatwierdzanym przez Wojewódzkiego Inspektora.
 3. Pracownicy zobowiązani są do prawidłowej realizacji przydzielonych im zadań i poleceń służbowych, w tym: 
  1. gromadzenia wyczerpujących danych w zakresie rozpatrywanych spraw służbowych, 
  2. przedkładania propozycji załatwienia przydzielonej im sprawy, 
  3. terminowego opracowania projektów dokumentów. 
 4. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych procedur oraz utrzymania i doskona-lenia systemu zarządzania jakością.
 5. Do uprawnień i obowiązków pracowników należy: 
  1. znajomość przepisów prawa, szczególnie w zakresie wykonywanych zadań służbowych Inspekcji, 
  2. terminowe wykonywanie powierzonych prac zgodnie z obowiązującym prawem oraz kodeksem etyki urzędnika, 
  3. właściwe i godne reprezentowanie Inspekcji, 
  4. przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych, 
  5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu i Urzędu Wojewódzkiego w zakresie spraw służbowych, 
  6. zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji zadań, poprawy organizacji pracy i bhp, 
  7. zgłaszanie kierownikom komórek organizacyjnych zapotrzebowania na materiały lub usługi niezbędne do realizacji bieżących zadań, 
  8. podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie swoich umiejętności, 
  9. przestrzeganie dyscypliny pracy i dbałość o dobrą atmosferę w pracy, 
  10. właściwy stosunek do interesantów, podwładnych, współpracowników i przełożonych, 
  11. przestrzeganie drogi służbowej, obowiązujących regulaminów, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, 
  12. dbałość o porządek i estetykę miejsca pracy. 
 6. Obowiązki i prawa pracowników regulują odrębne przepisy, a w szczególności ustawa z dnia  dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.) i ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

 Rozdział VI. Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 16. 
Do zakresu działania Wydziału Kontroli w szczególności należy: 

 1. opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji, 
 2. opracowywanie projektów programów kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu, 
 3. dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych, pobieranie próbek, wydawanie w imieniu organu „Świadectw jakości handlowej”, 
 4. przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych artykułów rolno–spożywczych w zakresie: produkcji, obrotu oraz warunków składowania i transportu, 
 5. przeprowadzanie kontroli artykułów rolno–spożywczych wywożonych za granicę oraz przywożonych z zagranicy,
 6. kontrola jakości nawozów mineralnych wprowadzanych do obrotu oraz zgodności ze 
  znakiem WE, 
 7. prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie rolnictwa ekologicznego,
 8. kontrola świeżych owoców i warzyw na zgodność z przepisami UE, na rynku wewnętrznym oraz wywożonych za granicę, w tym wydawanie świadectw zgodności, protokołów niezgodności oraz protokołów przeznaczenia do celów przetwórczych, 
 9. weryfikację informacji umieszczonych na dokumentach towarzyszących partii wina i moszczu winogronowego (VI 1) zgodnie z przepisami UE, 
 10. kontrola warunków techniczno – technologicznych do produkcji win lub napojów winiarskich, w celu wydania opinii, 
 11. wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań w ramach wspólnej polityki rolnej, 
 12. nadzór prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych oraz półtusz wołowych w systemie EUROP,
 13. wydawanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych 
  osobników męskich, uprawniającego do otrzymania refundacji wywozowych, 
 14. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień  z zakresu pracy komórki organizacyjnej, 
 15. prowadzenie rejestrów w zakresie prac wydziału, 
 16. prowadzenie postępowania administracyjnego oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 17. wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora w zakresie kompetencji Inspektoratu.

§ 17. 
Do zakresu działania Wydziału Nadzoru należy: 

 1. prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych, 
 2. prowadzenie rejestru i nadzór nad rzeczoznawcami, 
 3. sporządzanie doraźnych oraz okresowych sprawozdań i informacji z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu, 
 4. przygotowywanie materiałów pomocniczych w zakresie szkoleń organizowanych przez Inspektorat oraz zaświadczeń dla uczestników szkoleń, 
 5. przyjmowania i przygotowywanie informacji do powiadamiania podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno–spożywczych, 
 6. prowadzenie rejestru dokumentów w Zintegrowanym Systemie Informatycznym,
 7. obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej, 
 8. przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz  dokonywanie analizy trybu rozpatrzenia skargi,
 9. prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego w zakresie przepisów prawnych dotyczących urzędowej kontroli żywności,
 10. prowadzenie archiwum zakładowego,
 11. prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną na szczeblu zakładowym.

§ 18. 
Do zakresu działań Sekcji ds. Kontroli Ex-Post należy: 

 1. kontrola płatności objętych systemem finansowania z Sekcji Gwarancji Europejskiego
  Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 
 2. sporządzanie list kontrolnych, 
 3. występowanie z wnioskiem do Głównego Inspektoratu o kontrole krzyżowe, 
 4. sporządzanie raportu bieżącego w przypadku wykrycia nieprawidłowości, 
 5. sporządzanie protokółu z kontroli, 
 6. współpraca z organami kontroli – Głównym i Wojewódzkimi Inspektoratami IJHARS oraz agencjami płatniczymi,
 7. zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów pokontrolnych,
 8. wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora z wyłączeniem czynności kontrolnych w podmiotach korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej przed dokonaniem płatności na ich rzecz,
 9. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień  z zakresu pracy komórki organizacyjnej,
 10. wykonywanie kontroli krzyżowych na wniosek Głównego Inspektora na rzecz innych Wojewódzkich Inspekcji.

§ 19. 
Do zakresu działań Wydziału Administracji należy: 

 1. prowadzenie gospodarki finansowej, 
 2. opracowywanie projektów dochodów i wydatków budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym wydatków inwestycyjnych, 
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo–gospodarczej, 
 4. prowadzenie spraw rachunkowo–kasowych, operacji bankowych i księgowości,                                 
 5. prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników, 
 6. rozliczanie delegacji służbowych pracowników, 
 7. prowadzenie spraw związanych z transportem, 
 8. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo–technicznym, 
 9. przygotowanie techniczne narad i szkoleń,
 10. prowadzenie spraw osobowych, socjalno–bytowych i bhp pracowników, 
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej, sekretariatu, 
 12. przygotowywanie projektów zarządzeń, umów i innych dokumentów dotyczących zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu do przedłożenia Wojewódzkiemu Inspektorowi, 
 13. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy, 
 14. prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników, 
 15. wykonywanie innych prac związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 20. 
Kancelaria Prawnicza:

 • opiniuje dokumenty związane z prowadzonymi przez Wojewódzkiego Inspektora postępowaniami administracyjnymi,
 • opiniuje projekty wewnętrznych dokumentów Inspekcji,
 • może reprezentować Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami.

Rozdział VII. Ogólny tryb załatwiania spraw

§ 21. 

 1. Uprawnienia do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają Wojewódzki Inspektor oraz jego Zastępca w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora. Zakresy uprawnień Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy sprecyzowano w osobnych dokumentach.
 2. Pisma podpisywane przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę powinny być parafowane na kopiach przez referentów sprawy, kierowników komórek organizacyjnych, a w zakresie księgowości, przez Głównego Księgowego. 
 3. Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi pismami. 
 4. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu podpisują jako dysponenci: Wojewódzki Inspektor oraz Główny Księgowy. 
 5. Z tytułu podpisywanej korespondencji Wojewódzki Inspektor odpowiada za zgodność ze stanem prawnym oraz merytoryczne i terminowe załatwienie spraw. 
 6. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających               do Wojewódzkiego Inspektoratu należy do Wydziału Nadzoru. 
 7. W razie ustnego lub telefonicznego zgłoszenia skarg i wniosków, przyjmujący sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku. Protokół przyjęcia skargi lub wniosku podpisuje przyjmujący. 
 8. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcę odbywa się w godzinach urzędowania Inspektoratu od godz. 7.30 do 15.30 oraz dodatkowo w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 18.00.        
 9. Posłowie, senatorowie, radni oraz kierownicy służb, inspekcji i straży wojewódzkich      w sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością.

§ 22. 
Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Wojewódzki Inspektor.
W szczególnych przypadkach może on imiennie upoważnić inne osoby.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 23. 

 1. W trybie zarządzenia wewnętrznego Wojewódzkiego Inspektora regulowane są: 
  1. regulamin pracy,
  2. regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
  3. instrukcja w sprawie sporządzania i obiegu dokumentów. 
 2. W odrębnym trybie regulowane są: 
  1. instrukcja kancelaryjna, 
  2. instrukcja archiwalna, 
  3. zakładowy plan kont, 
  4. system zarządzania jakością.

§ 24. 
Zmiana treści regulaminu organizacyjnego wymaga trybu właściwego dla jego ustalania.

Załącznik do Regulaminu organizacyjnego WIJHARS Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Schemat organizacyjny WIHARS w Bydgoszczy


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij