W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

Wersja strony w formacie XML

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1

1.      Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów   Rolno–Spożywczych w Bydgoszczy, zwanego w dalszej treści Wojewódzkim Inspektoratem, określa organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych oraz zakres i zasady kierowania Pracą Inspektoratu.

2.      Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy Hetmańskiej 28.

3.      Zasięg działania Wojewódzkiego Inspektoratu obejmuje województwo kujawsko–pomorskie.


§ 2

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1)      Inspekcja – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych;

2)      Główny Inspektor – Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych; 

3)       Wojewoda – Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego; 

4)       Wojewódzki Inspektor – Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów     Rolno–Spożywczych; 

5)      Główny Inspektorat – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów                Rolno–Spożywczych; 

6)      Wojewódzki Inspektorat –  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów         Rolno–Spożywczych w Bydgoszczy;

7)      kierownik – osobę odpowiedzialną za prawidłową organizację i realizację zadań wynikających z zakresu działania kierowanej przez nią komórki organizacyjnej; 

8)      zakres działania –  zadania nałożone na określoną komórkę organizacyjną; 

9)      artykuły rolno–spożywcze – produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych, otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze; 

10)    żywność (środek spożywczy) – każdą substancję lub produkt w rozumieniu art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002 r. z późn. zm.);

11)   obrót – czynności w rozumieniu art. 3 pkt. 8 rozporządzenia (WE) Nr  178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku, ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L31 z 28.01.2002 r. z póź. zm.); 

12)   jakość handlowa – cechy artykułu rolno–spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi; 

13)   opakowany środek spożywczy – określoną ilość środka spożywczego przeznaczoną w takiej postaci dla  konsumenta finalnego lub do zakładu żywienia zbiorowego, umieszczoną w opakowaniu, przed oferowaniem konsumentowi lub do zakładu żywienia zbiorowego,      w taki sposób, że zmiana zawartości jest niemożliwa bez otwarcia lub zmiany tego opakowania, bez względu na to, czy opakowanie obejmuje cały środek spożywczy lub jego część;

14)    konsument finalny – konsumenta finalnego, w rozumieniu art.3 pkt 18 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;

15)   przepisy prawne – rozporządzenia UE, ustawy, rozporządzenia, zarządzenia;

16)   wewnętrzne akty normatywne - procedury, instrukcje oraz wytyczne.


§ 3


Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych 
 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.); 

2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września  2002 roku w sprawie   szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych (Dz. U. nr 154  poz. 1279 z póź. zm); 

3) przepisów wykonawczych do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869   z późn. zm.); 

5) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określania 
stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 125 z późn. zm.);

6) obowiązującego Statutu Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

7) obowiązującego Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów            Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy;

8) niniejszego regulaminu. 


Rozdział II. Zadania Inspektoratu

§ 4

 

1.       Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu w szczególności należy:

1) kontrola przestrzegania przepisów o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, 
w tym w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów finalnych; 

2) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności: 

a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w   tym wywożonych za granicę,

b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych spoza państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym kontrola graniczna tych artykułów,

c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (systemu RASF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,

e) kontrola artykułów rolno-spożywczych oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi albo nazwami gwarantowanych tradycyjnych specjalności, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o rejestracji                  i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych albo gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,

f) kontrola wyrobów winiarskich oznakowanych chronionymi nazwami pochodzenia lub chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów          o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,

g) kontrola napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami geograficznymi, zarejestrowanymi na podstawie przepisów o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych oznaczeń geograficznych oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,

h) kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym stosowanym fakultatywnie „produkt górski”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych,

i) kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym w rozumieniu przepisów ustawy bezpieczeństwie żywności i żywienia,

j) kontrola oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych (produktów GMO) w rozumieniu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

k) kontrola oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności w zakresie wymagań określonych w przepisach krajowych i wspólnotowych.

3) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych; 

4) kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów   
przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

5) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz   państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;

6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcje agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

7) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz ich obrotem międzynarodowym lub uczestnictwo w pracach tych organizacji;

8) udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości 
handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów 
rolno-spożywczych;

9) współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie kontroli  jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek  artykułów rolno-spożywczych;

10) wykonywanie zadań określonych w przepisach odrębnych;

11) sprawowanie nadzoru w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej    odnoszącymi się do:

               a) mięsa drobiowego,
               b) jaj,
               c) tusz wieprzowych,
               d) tusz wołowych,
               e) tusz innych zwierząt,
               f) mięsa pochodzącego z bydła w wieku do 12 miesięcy,

12) kontrola prawidłowości przekazywania danych rynkowych;

13) wydawanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych 
osobników męskich, uprawniających do otrzymania refundacji wywozowych, o których 
mowa w przepisach Unii Europejskiej, dotyczących warunków udzielania specjalnych   
refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach UE  dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny;

14) prowadzenie kontroli ex-post prawidłowości transakcji dokonanych przez przedsiębiorców i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

2.  Wojewódzki Inspektorat realizuje ponadto inne niż określone w powyższych punktach zadania nałożone na Wojewódzkiego Inspektora odrębnymi przepisami, tj. dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynku lnu i konopi uprawianych na włókno, organizmach genetycznie zmodyfikowanych, wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami, organizacji rynku win, ochronie danych osobowych, ochronie informacji niejawnych, dostępie do informacji publicznej, o paszach.


Rozdział III. Organizacja wewnętrzna

§ 5


1.  W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki posługujące się przy znakowaniu korespondencji symbolami literowymi wymienionymi w nawiasach: 

  1) Wydział Kontroli (KO), w tym Sekcja Kontroli Odrębnych (SKO);

  2) Wydział Organizacyjno – Administracyjny (OA), w tym Sekcja Sprawozdawczości i Ewidencji (SiE). 

2.      Wojewódzki Inspektor może utworzyć w ramach wydziałów sekcje, określając cel ich powołania, nazwę, zakres obowiązków,  podporządkowanie organizacyjne, może także tworzyć samodzielne stanowiska pracy.

3.      Wojewódzki Inspektor może tworzyć oddziały Wojewódzkiego Inspektoratu dla realizacji określonych zadań. Utworzenie oddziału wymaga zgody Głównego Inspektora.  

4.       Wojewódzki Inspektor  może wyznaczyć Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością spośród pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu. Pełnomocnik powinien być przeszkolony w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego.

5.       Przy Wojewódzkim Inspektoracie działają rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców prowadzonego przez  Wojewódzkiego Inspektora przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu.

6.      Obsługę prawną Inspektoratu prowadzi Kancelaria Prawnicza. 

7.      Administrowanie systemami informatycznymi prowadzone jest przez firmę zewnętrzną.

 

Rozdział IV. Kierowanie i zarządzanie Inspektoratem

§ 6

 

1.      Wojewódzki Inspektor wykonuje w imieniu Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zadania wynikające z kompetencji Inspekcji. 

2.      Wojewódzki Inspektor jest w województwie kujawsko – pomorskim organem właściwym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji.  

3.  Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy swojego Zastępcy, Kierowników Wydziałów i ich Zastępców.

4.   Wojewódzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w ustawie o służbie cywilnej dla Dyrektora Generalnego Urzędu, w tym dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie.

5.  Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Wojewódzkiego Inspektora oraz jego zastępcy wykonuje Wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem.

6. W przypadku nieobecności Wojewódzkiego Inspektora Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Zastępca Wojewódzkiego Inspektora lub osoba wyznaczona na podstawie pisemnego upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora, w którym określony zostaje zakres zastępstwa.

§ 7

 

1.   Wojewódzki Inspektor odpowiada przed  Głównym Inspektorem za prawidłowe wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji oraz Wojewodą Kujawsko-Pomorskim za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności za: 

a) organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie  
pracownikami i nadzór nad ich pracą, 

b) wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem Wojewódzkiego Inspektoratu, 

c) sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego 
Inspektoratu.

§ 8. 

 

2.   Wojewódzki Inspektor: 

1) wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji określone w przepisach, 
w ramach zespolonej administracji wojewódzkiej, zgodnie z kierunkami działania Inspekcji ustalonymi przez Głównego Inspektora;

2) reprezentuje Wojewódzki Inspektorat wobec Głównego Inspektora, Wojewody, innych 
jednostek i organów kontroli państwowej, a także wobec osób fizycznych i prawnych             w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu; 

3) wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu; 

4) ustala regulamin i strukturę organizacyjną oraz Statut Inspekcji i przedkłada do zatwierdzenia Wojewodzie; 

5) zatwierdza plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzoruje ich wykonanie; 

6) wydaje decyzje i postanowienia w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu; 

7) wydaje akty prawa wewnętrznego: regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnętrzne, 

8) zarządza kontrolę wewnętrzną w Wojewódzkim Inspektoracie i prowadzi nadzór nad jej przebiegiem; 

9) podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych dotyczących: zatrudniania, wynagradzania, awansów, kar i rozwiązywania umów o pracę; 

10) sprawuje nadzór nad ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych; 

11) udostępnia dane dotyczące wyników kontroli oraz inne informacje z zachowaniem 
przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz dostępu do
informacji publicznej.

§ 9

 

Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: 

1) Wydział Kontroli;

2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;

3) Samodzielne stanowiska, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w spraw określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

§ 10


Wojewódzki Inspektor może udzielać upoważnień pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu spełniającym wymogi ustawowe do: 

1) podejmowania określonych czynności w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji  
administracyjnych;  

2) reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi  i Sądami; 

3) przeprowadzania kontroli w sprawach należących do zakresu działania Inspektoratu.

 

§ 11


Zastępca Wojewódzkiego Inspektora pełni obowiązki służbowe Wojewódzkiego Inspektora  w razie jego nieobecności z wyłączeniem prawa do ustanawiania bądź zmiany wewnętrznych aktów prawnych, podejmowania decyzji kadrowych.

 

§ 12


Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym kieruje Kierownik Wydziału Administracji  w osobie Głównego Księgowego.  Zakres zadań i obowiązków Głównego Księgowego określają odrębne przepisy. 

§ 13


1.    Wydziałem Kontroli oraz Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym kierują kierownicy. 

2. Sekcja Kontroli Odrębnych wchodzi w skład Wydziału Kontroli i podlega bezpośrednio              kierownikowi Wydziału.

3. Sekcja Sprawozdawczości i Ewidencji  wchodzi w skład Wydziału Organizacyjno -Administracyjnego i podlega bezpośrednio kierownikowi Wydziału.

4.  Zakres zadań i obowiązków kierowników wynika z zakresu działania kierowanych przez nich komórek organizacyjnych. 

5. Do zadań i obowiązków kierowników Wydziału Kontroli i Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego  należy:

a) planowanie, właściwa organizacja i sprawne funkcjonowanie komórki;

b) przydzielanie zadań podległym pracownikom;

c) sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań i rozstrzyganie o sposobie  
załatwienia spraw;

d) informowanie Wojewódzkiego Inspektora o problemach związanych z realizacją zadań 
i funkcjonowaniem podległej komórki;

e) sprawowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanej komórce organizacyjnej;

f) przygotowanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub 
podpisu Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcy; 

g) nadzór nad przestrzeganiem procedur, utrzymaniem i doskonaleniem systemu 
zarządzania jakością; 

h) sporządzanie zgodnie z zasadami techniki prawotwórczej projektów zarządzeń 
Wojewódzkiego Inspektora w zakresie prac komórek organizacyjnych; 

i) składanie zapotrzebowania na materiały lub usługi niezbędne do realizacji planowych 
zadań komórek organizacyjnych; 

j) podpisywanie korespondencji wynikającej z załatwianych spraw – w zakresie 
udzielonych upoważnień; 

k) sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym delegacji pracowniczych; 

l) sprawowanie nadzoru nad  czasem i dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez 
podległych pracowników obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonych spraw, 
ochrony informacji niejawnych  oraz bhp i ppoż.; 

ł) przestrzeganie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych 
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych; 

m) koordynację urlopów podległych pracowników, 

n) występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w zakresie: 
 - awansowania, wyróżniania i karania pracownika, 
 - zmiany warunków pracy i płacy, 

6.  W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go wyznaczony przez  Wojewódzkiego Inspektora Zastępca Kierownika Wydziału.

7. Kierownik jednej komórki organizacyjnej współdziała z kierownikami innych komórek organizacyjnych w sprawach wymagających kompleksowego załatwienia. 

 

Rozdział V. Uprawnienia i obowiązki pracowników

§ 14

 

1. Pracownik podlega bezpośrednio kierownikowi komórki organizacyjnej, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy. 

2.  Zakres czynności pracowników wynika z opisu stanowiska pracy, zakresu czynności oraz zadań przydzielonych poszczególnym pracownikom przez kierownika komórki organizacyjnej i zatwierdzanym przez Wojewódzkiego Inspektora. 

3. Pracownicy zobowiązani są do prawidłowej realizacji przydzielonych im zadań i poleceń służbowych, w tym: 

a) gromadzenia wyczerpujących danych w zakresie rozpatrywanych spraw służbowych, 

b) przestrzegania obowiązujących procedur, regulaminów i instrukcji, 

c)  przedkładania propozycji załatwienia przydzielonej im sprawy,

d)  terminowego opracowania projektów dokumentów. 

4. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych procedur oraz utrzymania             i doskonalenia systemu zarządzania jakością. 

5.   Do uprawnień i obowiązków pracowników należy:  

a) znajomość przepisów prawa, szczególnie w zakresie wykonywanych zadań 
służbowych Inspekcji, 

b) terminowe wykonywanie powierzonych prac zgodnie z obowiązującym prawem oraz   
kodeksem etyki urzędnika,

c) właściwe i godne reprezentowanie Inspekcji, 

d) przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie 
danych osobowych, 

e) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu i Urzędu 
Wojewódzkiego w zakresie spraw służbowych, 

f) zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji  
zadań, poprawy organizacji pracy i bhp,

g) zgłaszanie kierownikom komórek organizacyjnych zapotrzebowania na materiały lub 
usługi niezbędne do realizacji bieżących zadań, 

h) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie swoich umiejętności, 

i)  przestrzeganie dyscypliny i czasu pracy, dbałość o dobrą atmosferę w miejscu pracy,

j) właściwy stosunek do interesantów, podwładnych, współpracowników i przełożonych, 

k) przestrzeganie drogi służbowej, obowiązujących regulaminów, instrukcji kancelaryjnej 
i archiwalnej, 

l) dbałość o porządek i estetykę miejsca pracy,

6.  Obowiązki i prawa pracowników regulują odrębne przepisy, a w szczególności ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2020 r. poz.265 z późn. zm.)  i ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).  

 

Rozdział VI. Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 15

 

1.      Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy nadzór nad jakością handlową artykułów rolno- spożywczych, a w szczególności: 

1)      opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;

2)      opracowywanie projektów programów kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu, 

3)      dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych, pobieranie próbek, wydawanie w imieniu organu „Świadectw jakości handlowej”;

4)      przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych artykułów rolno–spożywczych w  obrocie, produkcji,  w tym w zakresie usług gastronomicznych (na rynku krajowym);

5)       przeprowadzanie kontroli artykułów rolno–spożywczych wywożonych za granicę oraz przywożonych z zagranicy, prowadzenie w tym zakresie sprawozdawczości w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego;

6)       kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;  

7)      kontrola artykułów rolno-spożywczych w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz posiadających zarejestrowane, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalność lub nazwy specjalnego charakteru;

8)      kontrola jakości handlowej paszy przeznaczone dla zwierząt domowych z wyłączeniem obrotu tymi paszami, prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt;

9)       weryfikacja zakładów ubojowych w zakresie obowiązku klasyfikowania tusz wołowych i wieprzowych, prowadzenie kontroli klasyfikacji tusz wg systemu EUROP, sprawozdawczość związana z realizacją kontroli EUROP  (prowadzenie rejestru, przygotowywanie sprawozdań);

10)   nadzór nad mięsem wołowym objętym specjalnymi refundacjami wywozowymi;

11)    kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych dobrowolnymi, fakultatywnymi określeniami jakościowymi np.: „ produkt górski”, „ produkt polski” itp.;

12)   kontrola jakości artykułów rolno-spożywczych produkowanych i wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego; 

13)   kontrola jakości handlowej żywności genetycznie zmodyfikowanej, tzn. żywności zawierającej GMO lub wyprodukowana przy użyciu GMO;

14)   kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

15)   kontrola prawidłowości transakcji ex-post;

16)   opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału;

17)   prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych.

2.      Do zakresu działań Sekcji kontroli odrębnych należy:

1)       kontrola płatności objętych systemem finansowania z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (kontrola ex-post); 

2)      przeprowadzanie kontroli artykułów rolno–spożywczych, w tym w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz   przywożonych/wywożonych  z za granicy;

3)      gromadzenie i analiza danych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego (sprawozdawczość).

§ 16

 

1.      Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy: 

1)      prowadzenie gospodarki finansowej;

2)      opracowywanie projektów dochodów i wydatków budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym wydatków inwestycyjnych; 

3)      sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo–gospodarczej; 

4)       prowadzenie spraw rachunkowo–kasowych, operacji bankowych i księgowości;                                 
5)      prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników;

6)       rozliczanie delegacji służbowych pracowników; 

7)      prowadzenie dokumentacji związanej z flotą samochodów służbowych; 

8)      prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo–technicznym; 

9)       prowadzenie spraw osobowych, bhp pracowników, prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;

10)   prowadzenie kancelarii ogólnej, sekretariatu; 

11)    przygotowywanie projektów zarządzeń, umów i innych dokumentów dotyczących zakresu 

działania Wojewódzkiego Inspektoratu do przedłożenia Wojewódzkiemu Inspektorowi; 

12)   prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników; 

13)   wykonywanie innych prac związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu;

14)    prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych; 

15)   prowadzenie rejestru i nadzór nad rzeczoznawcami; 

16)   sporządzanie doraźnych oraz okresowych sprawozdań i informacji z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu; 

17)   przygotowywanie szkoleń organizowanych przez Inspektorat; 

18)   przyjmowania i przygotowywanie informacji do powiadamiania podpunktu krajowego; punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno–spożywczych; 

19)   gromadzenie i analiza danych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego (sprawozdawczość);

20)   obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej; 

21)   przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz  dokonywanie analizy trybu rozpatrzenia skargi;

22)    prowadzenie punktu konsultacyjno–informacyjnego w zakresie przepisów prawnych dotyczących urzędowej kontroli żywności; 

23)   prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną na szczeblu zakładowym.

 

Rozdział VII. Ogólny tryb załatwiania spraw

 

§ 17

 

1.      Uprawnienia do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają Wojewódzki Inspektor oraz jego Zastępca w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora. Zakresy uprawnień Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy ustalono w osobnych dokumentach.

2.      Pisma podpisywane przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę powinny być parafowane na kopiach przez osoby prowadzące sprawy, kierowników komórek organizacyjnych, a w zakresie księgowości, przez Głównego Księgowego lub osoby ich zastępujące.

3.      Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi pismami. 

4.      Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu podpisują jako dysponenci: Wojewódzki Inspektor oraz Główny Księgowy. 

5.       Z tytułu podpisywanej korespondencji Wojewódzki Inspektor odpowiada za zgodność ze stanem prawnym oraz merytoryczne i terminowe załatwienie spraw.

6.      Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu należy do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

7.      W razie ustnego lub telefonicznego zgłoszenia skarg i wniosków, przyjmujący sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku. Protokół przyjęcia skargi lub wniosku podpisuje przyjmujący.

8.      Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcę odbywa się w godzinach urzędowania Inspektoratu od godz. 7.30 do 15.30 i/lub przez dyżurujących pracowników w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 17.00.

9.      Posłowie, senatorowie, radni oraz kierownicy służb, inspekcji i straży wojewódzkich
w sprawach służbowych przyjmowani są poza kolejnością.

 

§ 18

 

Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Wojewódzki Inspektor. W szczególnych przypadkach może on imiennie upoważnić inne osoby. 

 

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 19

 

1.      W trybie zarządzenia wewnętrznego Wojewódzkiego Inspektora regulowane są: 

1)  regulamin pracy;

2) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

3) instrukcja w sprawie sporządzania i obiegu dokumentów. 

2.    W odrębnym trybie regulowane są: 

        1)  instrukcja kancelaryjna;

        2)  instrukcja archiwalna;

        3)  zakładowy plan kont;

        4)  system zarządzania jakością.  

 

§ 20


Zmiana treści regulaminu organizacyjnego wymaga trybu właściwego dla jego ustalania.


Załacznik - Schemat organizacyjny

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane