W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Zaproszenie do Złożenia Oferty Cenowej na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback lub kombi

Wersja strony w formacie XML

Pismo numer OA.272.2.2020 Bydgoszcz, dnia   02.12.2020 r.

Zaproszenie do Złożenia Oferty Cenowej na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback lub kombi dla WIJHARS w Bydgoszczy

Informacje ogólne

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
 2. Osoba do uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
  Iwona Rysiewska – tel. 52 322 09 86; e-mail:  i.rysiewska@wijhars.bydgoszcz.pl
 3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień 
  CPV: – 34110000-1   samochód osobowy

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zwolnione ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego również nowe rejestrowane, typu hatchback lub kombi, rok produkcji 2020, posiadającego świadectwo homologacji dopuszczające pojazd do obrotu na terenie Polski. 

 1. Minimalne wymagania techniczne pojazdu:
  • silnik benzynowy , pojemność skokowa  1000 – 1400 cm3
  • moc silnika: min 90 KM
  • ilość drzwi 4/5
  • min. 4 miejsca siedzące
  • przestrzeń bagażowa min. 300 l.
  • kolor nadwozia dowolny
  • gniazdo zasilania 12 V min. 1
  • elektryczne sterowanie szyb przednich
  • kierownica z możliwością regulacji wysokości w dwóch  płaszczyznach  
  • wspomaganie kierownicy
  • fotel kierowcy regulowany
  • zużycie paliwa w cyklu mieszanym do 7.0 l/100 km
  • zagłówki regulowane na wysokość
  • trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu
  • trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania
  • skrzynia biegów manualna
  • światła do jazdy dziennej
  • czujnik cofania
  • klimatyzacja manualna
  • centralny zamek
  • immobiliser
  • dywaniki gumowe przednie i tylne
  • system bezpieczeństwa jazdy: min. ABS i system stabilizacji toru jazdy
  • poduszki powietrzne min 4
  • gaśnica
  • apteczka
  • trójkąt ostrzegawczy  
  • koło zapasowe
  • gwarancja 2 lata
 1. Odbiór samochodu w salonie (siedzibie) Wykonawcy. W przypadku gdy salon (siedziba) Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, znajduje się poza terenem miasta Bydgoszcz, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własny koszt.
 2. Usługi serwisu gwarancyjnego pojazdu mają być wykonywane na terenie miasta Bydgoszcz.

Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga terminu realizacji zamówienia do 28.12.2020 r. 
Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności.
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich po sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i wystawienia faktury przez wykonawcę.

Miejsce, termin i forma składania ofert

 1. Termin składania ofert: nie później niż do 10 grudnia 2020 roku, do godz. 1500
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Miejsce składania ofert:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
  I piętro Sekretariat (pok. 112)
  Z dopiskiem: „Oferta na dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback/kombi  dla WIJHARS w Bydgoszczy”
 3. Otwarcie kopert nastąpi:  11 grudnia 2020 roku godz. 1200
 4. Sposób przygotowania oferty.
  Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wypełnionym i opatrzonym podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, a w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone  pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące  osobę prawną lub fizyczną.
  Do Formularza ofertowego należy załączyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego samochodu.
  Druk Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Forma złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, przesłać faksem tel. 52 322 47 26  lub mailem na adres wi_bydgoszcz@ijhars.gov.pl. Złożenie oferty faksem lub mailem wymaga potwierdzenia telefonicznie faktu dostarczenia dokumentu. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską, należy wziąć pod uwagę, że terminem dostarczenia (złożenia) oferty jest data jej wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce złożenia oferty.

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

 1. cena: waga kryterium 80%
 2. termin realizacji zamówienia: waga kryterium 20%

Opis sposobu obliczania punktów:

 1. Przyznane punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 2. W zakresie kryterium „cena” punkty przyznane zostaną na podstawie ceny oferty brutto zadeklarowanej w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
 3. Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów (80)
 4. Pozostałym Oferentom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów przy zastosowaniu poniższego wzoru.
  Punkty za kryterium „cena” będą liczone w sposób następujący:
  Cena brutto całości zamówienia (C) – maksymalna ilość punktów 80
  C = (najniższa oferowana cena / cena badanej oferty) x 80
  Punkty za kryterium „termin realizacji zamówienia” będą liczone w sposób następujący:
  Termin realizacji zamówienia (T) – maksymalna ilość punktów 20
  Maksymalny termin realizacji zamówienia to 14 dni.
  Termin realizacji zamówienia w przedziale     0 - 7 dni    - 20 pkt.
  Termin realizacji zamówienia w przedziale   8 - 14 dni   - 10 pkt.
  Termin realizacji zamówień w przedziale 15 i więcej dni  – 0 pkt.
  Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ostateczną ocenę punktową obliczoną wg wzoru:     Ocena  = C + T
  Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium realizacji zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Warunki płatności

 1. Należności wobec wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia zamawiający uiszczać będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia mu prawidłowo wystawionej faktury .
 2. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie lub fakturze wymieniony na Białej Liście Podatników VAT lub na jakiejkolwiek inne konto wskazane w tej liście.
 3. Zamawiający nie dokona płatności jeżeli na Białej Liście Podatników VAT nie widnieje konto wskazane w umowie lub fakturze ani żadne inne konto Wykonawcy.
 4. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.

Termin i sposób przekazania odpowiedzi wykonawcom

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawcy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej WIJHARS w Bydgoszczy http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/ ,
w zakładce „WIJHARS w BYDOSZCZY/Finanse i majątek/zapytania ofertowe”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
załącznik nr 2 - Oświadczenie
załącznik nr 3 - Projekt umowy
załącznik nr 4 - Pismo numer OA.272.2.2020 Bydgoszcz, dnia   02.12.2020 r. pdf

Kujawsko-Pomorski  Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów   Rolno-Spożywczych  Waldemar Sieńko 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane