W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy w 2019 roku

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, w zakresie „Działań organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności w latach 2017-2018”.

Zgodnie z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli nr LBY/41/2019 z dnia 26 lutego 2019 r., główny specjalista kontroli państwowej przeprowadził kontrolę w zakresie „Działań organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności w latach 2017-2018”.

Numer i tytuł kontroli: P/19/084 – Bezpieczeństwo żywności. Okres objęty kontrolą: lata 2017-2018.

Zakres przedmiotowy kontroli:

 • przygotowanie organizacyjne do wykonywania zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności,
 • realizacja zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości konsumowanej żywności,
 • skuteczność systemu bezpieczeństwa i jakości żywności, 
 • działania informacyjne, promocyjne, edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. 

Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym LBY.410.003.03.2019 z dnia 07 maja 2019 r. –
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag ani wniosków. 

Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia w administracji publicznej przeprowadzona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. 

W dniach 25-27 września 2019 r. Nadinspektor Pracy przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania w korpusie służby cywilnej w tym w szczególności w obszarze czasu pracy. 

Protokół kontroli Nr. rej. 020131-53-K058-Pt/19 z dnia 30 września 2019 r.

Zakres kontroli:

 1. czas pracy (dokumentacja czasu pracy, przestrzeganie przepisów o czasie pracy):
  • prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy, 
  • określenie systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych czasu pracy, 
  • ustalenie rozkładów czasu pracy,
  • poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy,
  • zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu, 
  • zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, 
  • zapewnienie odpoczynku,
  • zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy,
  • rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych, 
  • rekompensata pracy w niedzielę/ w święto,
  • rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święto na wniosek członka korpusu służby cywilnej, 

 2. wynagrodzenie za pracę,
 3. urlop wypoczynkowy,
 4. ocena ryzyka zawodowego.

Wnioski sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 września 2019 r. Nr. rej. 020131-53-K058-Ws01/19:

 • sprecyzowanie w regulaminie pracy faktycznego okresu rozliczeniowego czasu pracy obowiązującego w Inspektoracie, 
 • założenie i prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w Inspektoracie,

Odpowiedź WIJHARS na wystąpienie pokontrolne:

 • w regulaminie pracy WIJHARS sprecyzowano okres rozliczeniowy czasu pracy jako jednomiesięczny, nie dłuższy niż 8 tygodni, 
 • w celu prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników zakupiono moduł KP – „czas pracy” do funkcjonującego programu Veritum X1.

Nadzór pracowników Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy.

Zgodnie z upoważnieniem nr MF/DAS/NADZÓR/2/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., pracownicy  Departamentu Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów sprawować będą nadzór w WIJHARS w Bydgoszczy w zakresie prowadzonej i wykonywanej kontroli transakcji przez IJHARS na podstawie art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 ze zm.). Jako rozpoczęcie nadzoru określono dzień doręczenia upoważnienia tj. 20 grudnia 2018 r.  

Nadzór Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nad kontrolami transakcji (ex-post) realizowanymi przez IJHARS sprawowany był poprzez:

 • analizę realizacji każdej fazy kontroli ex-post przez pracowników IJHARS,
 • przeprowadzenie rozmów i uzyskiwaniu wyjaśnień od pracowników IJHARS,
 • uczestnictwo w kontroli na miejscu w kontrolowanym podmiocie, 
 • analizę dokumentacji IJHARS, w tym kontroli krzyżowych .

Przewidywany termin zakończenia nadzoru – 31 grudnia 2019 r. 

Podsumowanie ustaleń dokonanych w ramach prowadzonego nadzoru w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy, znak sprawy: 0401-1CE1.52.15.2019 z dnia 16 lipca 2019 r.

Podsumowanie ustaleń dokonanych w ramach prowadzonego nadzoru w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy, znak sprawy: 0401-1CE1.52.16.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.. 

W celu efektywniejszego wykorzystania czasu pracy w trakcie prowadzonych kontroli ex-post Krajowa Administracja Skarbowa zaproponowała, aby:

 • dokonać zmian w procedurach GIJHARS, umożliwiających weryfikację przez GIJHARS materiałów z czynności kontrolnych oraz treści protokołów przed ich podpisaniem,
 • ograniczyć zakres badania prowadzonego w trakcie kontroli ex-post do obszarów zleconych do kontroli,
 • określić katalog dokumentów, które należałoby zweryfikować w trakcie kontroli ex-post, w celu skrócenia czasu prowadzenia czynności kontrolnych.

Powiadom znajomego