W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczeń w WIJHARS w Bydgoszcz

Załącznik nr 3 Formularz ofertyZałącznik nr 3 Formularz ofertyPismo numer OA.272.1.2020 Bydgoszcz z dnia 18  listopada 2020 r.

Zaproszenie  do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczeń pokój 108, 109, 109a, 110, 113  w WIJHARS w Bydgoszczy

Informacje ogólne

 1. Zamawiający:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz

 2. Osoba do uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
  Iwona Rysiewska – tel. 52 322 09 86; e-mail:  i.rysiewska@wijhars.bydgoszcz.pl

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zwolnione ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro. 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont pomieszczeń – pokój 108, 109, 109a, 110, 113 znajdującego się na I piętrze WIJHARS w Bydgoszczy przy ul. Hetmańskiej 28.  
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania określa załącznik nr 1 do zapytania.
Wykonawca w celu sporządzenia oferty ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zapytania. 
W zapytaniu ofertowym mogą uczestniczyć oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej załącznik nr 4. 
 Wykonawca określa cenę za wykonane zamówienie przez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. 
Integralną częścią zaproszenia jest umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 Termin realizacji zamówienia: 

Zamawiający wymaga terminu realizacji zamówienia do 18.12.2020 r. 
Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności. 
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich po sporządzeniu protokołu odbioru robót i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na całość robót.
 

Miejsce, termin i forma składania ofert

 1. Termin składania ofert: nie później niż do 26 listopada 2020 roku, do godz. 1300
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Miejsce składania ofert: 
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 28 
  85-039 Bydgoszcz
  I piętro  Sekretariat (pokój 112)
  Z dopiskiem: „Oferta na remont- pokój 108, 109, 109a, 110, 113”
 3. Sposób przygotowania oferty.
  Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wypełnionym i opatrzonym podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, a w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone  pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące  osobę prawną lub fizyczną.
  Druk Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Forma złożenia oferty:
  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu I piętro , przesłać faksem tel. 52 322 47 26  lub mailem na adres wi_bydgoszcz@ijhars.gov.pl. Złożenie oferty faksem lub mailem wymaga potwierdzenia telefonicznie faktu dostarczenia dokumentu. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską, należy wziąć pod uwagę, że terminem dostarczenia (złożenia) oferty jest data jej wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce złożenia oferty.

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

 1. cena: waga kryterium 80%
 2. termin realizacji zamówienia: waga kryterium 20%

Opis sposobu obliczania punktów:

 1. Przyznane punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 2. W zakresie kryterium „cena” punkty przyznane zostaną na podstawie ceny oferty brutto zadeklarowanej w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
 3. Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów (80)
 4. Pozostałym Oferentom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów przy zastosowaniu poniższego wzoru.

Punkty za kryterium „cena” będą liczone w sposób następujący:

Cena brutto całości zamówienia (C) – maksymalna ilość punktów 20 

C = (najniższa oferowana cena / cena badanej oferty) x 20

Punkty za kryterium „termin realizacji zamówienia” będą liczone w sposób następujący:

Termin realizacji zamówienia (T) – maksymalna ilość punktów 20

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 30 dni.

Termin realizacji zamówienia w przedziale     1 - 15 dni    - 20 pkt.

Termin realizacji zamówienia w przedziale   16 - 30 dni    - 10 pkt.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ostateczną ocenę punktową obliczoną wg wzoru:     Ocena  = C + T

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta    odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium realizacji zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Warunki płatności

 1. Należności wobec wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia Zamawiający uiszczać będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia mu prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie lub fakturze wymieniony na Białej Liście Podatników VAT lub na jakiekolwiek inne konto wskazane w tej liście.
 3. Zamawiający nie dokona płatności jeżeli na Białej Liście Podatników Vat nie widnieje konto wskazane w umowie lub fakturze ani żadne inne konto Wykonawcy.
 4. Za dzień płatności  ustala się dzień obciążania przez bank rachunku bankowego Zamawiającego. 

Termin i sposób przekazania odpowiedzi wykonawcom

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawcy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej WIJHARS w Bydgoszczy http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/ , w zakładce „Finanse WIJHARS/ Ogłoszenia ”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. załącznik nr. 1 wykaz prac do wykonania
 2. załącznik nr. 2 Wzór umowy
 3. załącznik nr. 3 Formularz ofertowy
 4. załącznik nr. 4 Oświadczenie
 5. Plik PDF Zaproszenie  do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczeń pokój 108, 109, 109a, 110, 113  w WIJHARS w Bydgoszczy

   
Załączniki

Powiadom znajomego