W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Zaproszenia do Złożenia Oferty Cenowej na klimatyzację

Pismo znak OA.272.3.2020 Bydgoszcz, dnia  11.12.2020 r.

Zaproszenia do Złożenia Oferty Cenowej
na dostawę i montaż klimatyzacji na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
 1. Informacje ogólne
  1. Zamawiający:
   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
   ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
  2. Osoba do uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
   Iwona Rysiewska – tel. 52 322 09 86; e-mail:  i.rysiewska@wijhars.bydgoszcz.pl
 2. Tryb udzielenia zamówienia
  Postępowanie zwolnione ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż klimatyzacji, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) i na zasadach określonych w załączniku nr 2 (Wzór umowy).
  2. W zapytaniu ofertowym mogą uczestniczyć oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia. 
  3. Wykonawca określa cenę za wykonane zamówienie przez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. 
  4. Wykonawca w celu sporządzenia oferty ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zapytania. 
    
 4. Termin realizacji zamówienia: 
  1. Zamawiający wymaga terminu realizacji zamówienia do 30.12.2020 r. 
  2. Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności. 
  3. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą dokonane będzie w złotych polskich po sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na instalację oraz urządzenie- klimatyzację .
    
 5. Miejsce, termin i forma składania ofert
  1. Termin składania ofert: nie później niż do 21 grudnia 2020 roku, do godz. 1300
   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Miejsce składania ofert:
   Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
   ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
   I piętro  Sekretariat (pok. 112)
   Z dopiskiem: „Oferta na dostawę i montaż klimatyzacji”
  3. Otwarcie kopert nastąpi:  21 grudnia 2020 roku o godz. 1400
  4. Sposób przygotowania oferty.
   Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wypełnionym i opatrzonym podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, a w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone  pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące  osobę prawną lub fizyczną.
   Druk Formularza ofertowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Forma złożenia oferty:
   Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu I piętro , przesłać faksem tel. 52 322 47 26  lub mailem na adres wi_bydgoszcz@ijhars.gov.pl. Złożenie oferty faksem lub mailem wymaga potwierdzenia telefonicznie faktu dostarczenia dokumentu. W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską, należy wziąć pod uwagę, że terminem dostarczenia (złożenia) oferty jest data jej wpływu do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce złożenia oferty.
 6. Kryteria wyboru oferty
  Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
  1. cena: waga kryterium 80%
  2. termin realizacji zamówienia: waga kryterium 20%

   Opis sposobu obliczania punktów:
   1. Przyznane punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
   2. W zakresie kryterium „cena” punkty przyznane zostaną na podstawie ceny oferty brutto          zadeklarowanej w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
   3. Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów (80)
   4. Pozostałym Oferentom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów przy zastosowaniu poniższego wzoru.

    Punkty za kryterium „cena” będą liczone w sposób następujący:
    Cena brutto całości zamówienia (C) – maksymalna ilość punktów 80
    C = (najniższa oferowana cena / cena badanej oferty) x 80
    Punkty za kryterium „termin realizacji zamówienia” będą liczone w sposób następujący:
    Termin realizacji zamówienia (T) – maksymalna ilość punktów 20

    Maksymalny termin realizacji zamówienia to 6 dni roboczych

    Termin realizacji zamówienia w przedziale     0 - 3 dni    - 20 pkt.
    Termin realizacji zamówienia w przedziale     4 - 6 dni    - 10 pkt.
    Termin realizacji zamówienia w przedziale   7 dni i więcej - 0 pkt.
    Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma najwyższą ostateczną ocenę punktową obliczoną wg wzoru:     Ocena  = C + T
    Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta    odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
    Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium realizacji zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 7. Warunki płatności
  1. Należności wobec wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia zamawiający uiszczać będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia mu prawidłowo wystawionej faktury .
  2. Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie lub fakturze wymieniony na Białej Liście Podatników VAT lub na jakiejkolwiek inne konto wskazane w tej liście.
  3. Zamawiający nie dokona płatności jeżeli na Białej Liście Podatników VAT nie widnieje konto wskazane w umowie lub fakturze ani żadne inne konto Wykonawcy.
  4. Za dzień płatności ustala się dzień obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego.
 8. Termin i sposób przekazania odpowiedzi wykonawcom
  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyborze Wykonawcy poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej WIJHARS w Bydgoszczy http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/ ,
  w zakładce „WIJHARS w BYDOSZCZY/Finanse i majątek/zapytania ofertowe”.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  Załączniki:
  1. załącznik nr. 1  Opis przedmiotu zamówienia 
  2. załącznik nr. 2 Wzór umowy
  3. załącznik nr. 3 Formularz ofertowy
  4. załącznik nr. 4 Oświadczenie

    Kujawsko-Pomorski  Wojewódzki Inspektor
   Jakości Handlowej
   Artykułów   Rolno-Spożywczych
                                                                                                            Waldemar Sieńko

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w WIJHARS w Bydgoszczy
- Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w WIJHARS w Bydgoszczy jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz tel. 523228710 
- Inspektorem ochrony danych w WIJHARS w Bydgoszczy jest  Magdalena Spryszyńska email: m.spryszynskai@ijhars.gov.pl kom. 698633673.
Szczegółowe informacje  o zasadach przetwarzania danych osobowych są umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WIJHARS Bydgoszcz w zakładce „DANE OSOBOWE” link: http://www.bip.wijhars.bydgoszcz.pl/?cid=139.

Załączniki

Powiadom znajomego