W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy


ul. Hetmańska 28

85-039 Bydgoszcz


tel. (+48 52) 322 87 10, 52 322 48 11

fax: (+48 52) 322 47 26


e-mail: wibydgoszcz@ijhars.gov.pl


adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /d8qx0o3f8i/SkrytkaESP


NIP: 9671155444

REGON: 093081718


Ogłoszenie drugiego przetargu publicznego na sprzedaż samochodów

Pismo znak OA.2613.4.2020 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie drugiego przetargu publicznego na sprzedaż rzeczowego składnika majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: 
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej 
  Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz 
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: 
  Otwarcie ofert nastąpi przed komisją przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 29.12.2020 r. o godz. 12.00 w pok. nr 211, II piętro.
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: 
  Składniki będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w dniach 17.12.2020 r. - 22.12.2020 r. w godz. 10:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 604379593.
  Szczegółowe informacje na temat składnika można uzyskać pod nr telefonu: 604379593.
 4. Rodzaj, typ, ilość składników majątku objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze:
  Przedmiotem postępowania jest sprzedaż używanego samochodu:
  1. Samochód osobowy marki Skoda Fabia Sedan
   Nr. Inwentarzowy: IS-VII/741-46T
   Rok produkcji: 2007
   Numer rejestracyjny: CB 5278J
   Pojemność silnika: 1422 cm³
   Numer identyfikacyjny nadwozia: TMBDJ46Y774192846
   Rodzaj paliwa: diesel
   Przebieg: 325.502 km
   Przegląd: 25.03.2021 r.
   Ubezpieczenie: 23.04.2021 r.
   Wartość początkowa: 43.000,00 zł.
   Stan techniczny: pojazd można uruchomić, problemy związane z pracą silnika (niestabilna praca silnika), liczne uszkodzenia karoserii, brak klimatyzacji, ogumienie letnie
  2. Samochód osobowy marki Skoda Fabia Combi
   Nr. Inwentarzowy: IS-VII/741-48T
   Rok produkcji: 2009
   Numer rejestracyjny: CB 9045P
   Pojemność silnika: 1422 cm³
   Numer identyfikacyjny nadwozia: TMBFF25J093187726
   Rodzaj paliwa: diesel
   Przebieg: 263.175 km
   Przegląd: 28.05.2021 r.
   Ubezpieczenie: 06.06.2021 r.Wartość początkowa: 49.500,00 zł. Stan techniczny: samochód uszkodzony technicznie, brak możliwości uruchomienia pojazdu, sugerowana naprawa instalacji elektrycznej, ogumienie letnie.
   1. Samochód osobowy Skoda Fabia Sedan
    Nr inwentarzowy IS-VII/741-46T
    Cena  wywoławcza 375,00 zł.
   2. Samochód osobowy Skoda Fabia Combi
    Nr inwentarzowy IS-VII/741-48T
    Cena  wywoławcza 3.000,00 zł 
 5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w wysokości
   Samochód nr 1 – 37,50 zł.
   Samochód nr 2 - 300 zł.
  2. Wadium wnosi się wyłącznie przelewem na konto bankowe, w terminie nie później niż 1 dzień przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.12.2020 r.
   Nr konta bankowego: 37 1010 1078 0078 3613 9120 1000 .
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
   1. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
   2. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzony przetargu: Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
  1. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, NIP oraz numer REGON.
  2. oferowaną cenę za składnik objęty przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty,
  3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że przyjmuje odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  4. parafowany projekt umowy - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  5. podpisany formularz klauzuli informacyjnej dla osób, których dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  6. Wskazanie nr rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wadium Oferenta, którego oferta nie została wybrana lub została odrzucona.
 7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca; Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
  Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
  „Oferta przetargowa na zakup samochodu Skoda Fabia Sedan, rok produkcji 2007, nr inwentarzowy IS-VII/741-46T. Nie otwierać przed dniem 29.12.2020r. do godziny 12:00 „
  lub
  „Oferta przetargowa na zakup samochodu Skoda Fabia Combi, rok produkcji 2009,nr inwentarzowy IS-VII/741-48T. Nie otwierać przed dniem 29.12.2020r. do godziny 12:00 „
  Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7:30-15:30 nie później jednak niż do dnia 28.12.2020 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Bydgoszczy.
  Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 14 dni.
 8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 9. Inne informacje:
  1. Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, poz. 2004) .
  2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia składnika, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego składnika.
  3. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany składnik objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  4. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
  5. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 
   1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
   2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
   3. oferent nie wniósł wadium, o którym mowa w pkt. 5.
  6. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
  7. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.
  8. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  9. Termin zawarcia umowy sprzedaży: do 7 dni od daty wyboru Nabywcy (Kupującego).
  10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy na wskazany nr rachunku bankowego w umowie.
  11. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności składnika do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
  13. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący. 

Kujawsko-Pomorski  Wojewódzki Inspektor

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

Waldemar Sieńko 

 
Załączniki

Powiadom znajomego